Openbare Basisschhol De Stevenshof Leiden
 
     
 
 
   

Ouders

MR

We vinden het een goede zaak dat ouders meedenken over onderwerpen die de kinderen, de school en het onderwijs betreffen. Die mogelijkheid is er in de Medezeggenschapsraad (MR). Drie ouders en drie leerkrachten maken deel uit van
de MR. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Het gaat erom dat de verschillende geledingen (leerkrachten en ouders) in de MR zich samen sterk maken voor de
belangen van de school. De MR denkt ook mee over allerlei zaken die de school zelf betreffen, zoals de groepsindeling,
het personeelsbeleid, het schoolplan of bijv. de aanschaf van een nieuwe methode.

De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en notulen van de voorgaande vergadering kunt u vinden op onze website.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Ouder- en personeelsgeleding

 
  Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Overige leden

Astrid Rosdorff (ouder)
Sabine Haak en Amy de Wit (leerkrachten)
Robert Helvensteijn (ouder)
Katja Koppers (leerkracht)
Micaela Egberink (ouder)
Riet Derogee (ouder)
     
     
 

Ouderhulp

Ook binnen de school kunnen ouders het onderwijs ondersteunen. Zo is er bijv. een groepje ouders dat na iedere vakantie de kinderen op hoofdluis controleert, er zijn ouders die helpen met overblijven. Ook helpen ouders ons tijdens excursies, sport/spelletjesdag en biebbezoeken. Er is een activiteitencommissie, hierin zitten ouders die overdag de school kunnen ondersteunen met het voorbereiden van activiteiten. Ouders kunnen zo op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Met elkaar proberen wij deze activiteiten voor de kinderen zo gezellig mogelijk te laten verlopen.

Informatievoorziening voor ouders


Er zijn verschillende manieren om ouders op de hoogte te houden van hoe het met hun kind gaat op school. Per schooljaar zijn er, zoals eerder genoemd, 3 oudergesprekken (startgesprek en 2 rapportgesprekken). Maar het is altijd mogelijk om een aparte afspraak te maken met de leerkracht van uw kind of met de directie.

Verder wordt er regelmatig een bulletin uitgegeven via Schoudercom.

Vanaf dit jaar werken we met het programma “ Schoudercom” (school en oudercommunicatie). School kan ouders zo makkelijk bereiken via email. Alle activiteiten die gedurende het schooljaar gaan plaatsvinden staan op de schoolkalender. Deze is ook in het programma Schoudercom te vinden.


 
 
         

 

Antoinette Kleynstraat 4
2331 DV Leiden
T 071 5315109

 
 
schoudercom
schoolopseef.nl
gezondeschool.nl