Een fijne sfeer


Een goed pedagogisch klimaat biedt kinderen veiligheid, structuur en duidelijkheid. Begrippen als: sfeer, warmte, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen, waarderen wij als zeer positief.
 
Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Wij hanteren de methode Kanjertraining hiervoor. De Kanjertraining geeft kinderen inzicht in de gevolgen van gedrag voor henzelf, voor de ander en de dingen om hen heen. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerling- en leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. 

In het kader van ‘pesten op school’ besteden wij voortdurend aandacht aan het omgaan met elkaar. We hanteren daarom duidelijke gedragsregels en duidelijke regels ten aanzien van conflicten. Wij hechten grote waarde aan veiligheid en goede omgangsvormen. Zowel op groepsniveau als schoolbreed. Onze gedragsregels gelden voor iedereen in onze schoolgemeenschap. Een ieder is verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer in de school. 
 

Nieuws van Stevenshof

Powered by BasisOnline