Speerpunten 2022-2023Wij hebben de ambitie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden waarin we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Ongeacht uit welk milieu de leerlingen komen, goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om succesvol te zijn. 

IPC 
Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin beleven en actief leren centraal staat. Het streven van IPC is om kinderen zo effectief en leuk mogelijk te laten leren, op basis van hoge verwachtingen. In ons IPC onderwijs hebben burgerschapsonderwijs en de 21ste -eeuwse vaardigheden een belangrijke plek. Het komt terug in de verschillende IPC thema’s waarin grote hoeveelheden informatie en verschillen tussen mensen en culturen worden onderzocht en verwerkt.  

Begrijpend lezen 
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Het actief lezen van de tekst staat centraal en de leesstrategieën zijn een hulpmiddel. Hoe meer een lezer weet over het onderwerp waar de tekst over gaat, des te waarschijnlijker het is dat de lezer de tekst zal begrijpen en van de tekst zal leren.  

Sociale Veiligheid 
Het is én blijft onze ambitie om ervoor te zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt bij ons op school. Leerlingen gaan onderling ook met elkaar om vanuit vertrouwen en respect. Wij hebben een Veiligheidsplan opgesteld in 2019. Dit veiligheidsplan moet worden afgestemd op de actuele situatie en onze werkwijze vanuit de Kanjertraining.  

Powered by BasisOnline